ВУЗ ШАГ
счетчик посетителей сайта
femmes russes a marierrussian women

Звіт керівника закладу

 

 

Україна

Комунальний заклад освіти

« ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №208  КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

Звіт

завідувача КЗО «ДНЗ 208»

 Курбатової Світлани Олександрівни

про роботу закладу за 2017 – 2018 н.р.

перед педагогічним колективом

та  громадськістю

 

07 червня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНІПРО - 2018

Даний звіт складений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 та  «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Вибори голови та секретаря зборів.

 

Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Відкрите голосування.

Вибір лічильної комісії

Я, Курбатова  Світлана Олександрівна,  маю освіту  вищу педагогічну,  загальний стаж роботи -  24 роки, з них  педагогічного стажу -  24 роки , з лютого 2011 року  очолюю колектив ДНЗ № 208.

Працюю на посаді завідувача вже 7 років.

            Як завідувач, забезпечую:

 - реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

 - дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

 - приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

 - є розпорядником бюджетних коштів дошкільного закладу, укладаю договори.

Дошкільний навчальний заклад розташований в типовому приміщенні, розрахованому на   220 місць, за адресою: вул. Казакевича, буд.10.

У дошкільному закладі виховується     297   дітей раннього та дошкільного віку. Працюючих груп 12, з них груп раннього віку -  3 , дошкільного віку – 9,  з них  2 групи  спеціалізовані, для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату, 1 група санаторна – для дітей з порушеннями серцево – судинної системи.

Дошкільний заклад працює з 1969 року. Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонує спортивно - музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний  та побутові приміщення. Предметно - ігрове середовище  усіх приміщень відповідає  санітарним, функціональним і естетичним вимогам.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований  повністю. Працює в дитячому садку –53 особи: зокрема, педагогічних працівників — 22 , з них: завідувач -1, вихователь-методист -1, 17  вихователів, 2 керівника музичних, 1 інструктор з фізкультури. Всі вони мають відповідну освіту.

Середній вік працівників -    38  років

Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 10 осіб ( 48 %),

 

Неповна вища - 12 осіб  (52 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

   2015 – 2016 н.р.              

                                                        К –сть         %               

 

1.Звання                                           1             3%                             

2.Вища категорія                            2              10%                             

3.І категорія                                    2              10%                            

4.ІІ категорія                                   3              12%                            

5.Спеціаліст з 8 – м розрядом       7              31%                            

6. Спеціаліст з 9 – м розрядом      8              37 %                           

                                       2016 – 2017 н.р.            2017 – 2018 н.р.

                                     К –сть         %                К – сть    %

 

1.Звання                                           1            3 %                         1       3 %

2.Вища категорія                             2           10%                        2       10 %

3.І категорія                                     2            10 %                      2       10 %

4.ІІ категорія                                    3            12 %                      3       12 %

5.Спеціаліст  10 - го розряду          8            37%                       8       37 %

6. Спеціаліст з 11 -го розряду         7            31%                       7      31 %

 

В ДНЗ створені оптимальні умови для професійного зросту педагогів: у поточному році, відповідно до «Типового положення» та згідно перспективного плану чергову атестацію пройшли 4 педагога. Курсову перепідготовку  пройшло 4 педагогічних працівника.

      Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Конвенції прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 -  Статуту КЗО «ДНЗ №208».

Головною метою дошкільного закладу є створення належних умов для забезпечення   доступу дошкільників  до якісної освіти.

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний  навчальний заклад організовує освітній процес за пріоритетним напрямком: фізкультурно-оздоровчий.

        У своїй діяльності педагоги здійснювали місію диференціації i гуманізації (в ім'я дитини, для дитини ), враховували інтереси, можливості i потреби дітей,  користуючись нововведеннями, створюючи предметно - розвиваюче середовище  для кожної дитини, спираючись  на Закон України «Про охорону дитинства».

Діяльність дошкільного закладу в 2017-2018 н. р. передбачала вирішення колективом таких основних завдань:

1.Спрямувати роботу на виховання у дошкільників національно патріотичних почуттів, основ світогляду  життєво активної, гуманістично – спрямованої особистості – громадянина згідно завдань  комплексної  програми «Українське дошкілля».

2.Забезпечення цілісного підходу до формування  мовленнєвої компетентності   дошкільників шляхом  впровадження  інноваційних технологій та інтерактивних форм роботи   з метою підвищення якості мовленнєвої діяльності.

3.Продовжувати роботу по удосконаленню перспективності і наступності у роботі ДНЗ та початкової ланки загальноосвітнього навчального закладу, батьківської громадськості з метою забезпечення психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі.

 

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності.  Система планування є блочно-тематичною.

   Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку. Згідно з Законом України про обов’язкову    дошкільну освіту  дітей  старшого  дошкільного  віку (Абзац третій частини другої  статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 } та  річним планом роботи ДНЗ  педагогами проведено обстеження ввіреного мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою (їх налічується 11 чоловік). В закладі створено консультативний пункт для того, щоб надати   дітям 5-річного віку, які не відвідують ДНЗ  та їхнім батькам кваліфіковану допомогу у підготовці до школи. Розроблені заходи залучення цих дітей до  проведення занять, свят та розваг у дошкільному закладі.

                Навчально-виховна робота ґрунтується на засадах творчого спрямування діяльності педагогів, направлена   на всебічний розвиток дитячої особистості, вмінні своєчасно помічати нові тенденції в роботі з дітьми, враховуючи   вимоги сьогодення.

           Основною формою навчання в дошкільному закладі є заняття, які проводяться у динаміці, із поступовим дозуванням розвивальних, виховних і навчальних вправ. Заняття мають традиційний, інтегрований, комплексний, комбінований характери з використанням інтерактивних методів, що допомагає педагогам розвивати у дошкільників базові якості, надає певні можливості, прокладаючи стежку до розуму, почуттів, бажань і прагнень кожного вихованця – від найменшого дошкільника  до майбутнього  школяра.

       Протягом року були проведені 4 педради на такі теми:

1. «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні всебічно  розвиненої особистості».

       2. «Формування  громадянської компетентності дошкільника згідно – морально – етичних норм та патріотичних цінностей»

      3. «Розвиток мовленнєвих та комунікативних умінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності»

      4. «Визначаємо компетентність випускника».

   Кожне засідання педради записане в книзі протоколів засідання педагогічної ради .

         З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників  систематично проводилися такі форми методичної роботи:  консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку,  діагностування, анкетування, аналіз планів навчально-виховної роботи, проблемно-теоретичні семінари(«Організація освітнього процесу в ДНЗ з  позицій партнерської взаємодії педагогів і дошкільників» , «Профілактика порушень звуковимови  дітей дошкільного віку», «Формування  логіко - математичної компетенції дошкільників шляхом використання інноваційних технологій» ),інтерактивні ігри, тренінги та семінари-практикуми(«Комунікативна культура педагога – запорука успіху», «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності», «Мовленнєвий розвиток дошкільника»  (реалізація  змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти ), ділова гра «Ефективне реагування на мовленнєву агресію дітей».

          Методичний кабінет закладу забезпечений  необхідною методичною літературою, сучасним дидактичним матеріалом , періодичною пресою: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Джміль», «Музичний керівник». Завдяки моїй наполегливості дошкільний заклад має потужну матеріально – технічну базу, сучасне навчально – методичне забезпечення: комп’ютерне обладнання, засоби ТЗН, музичні плеєри, проектор, ноутбук, підключена мережа Інтернет.  

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Сучасна освіта вимагає оновлення, створення  сучасних умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс.

Працівники колективно та  творчо підходили до використання у своїй роботі  інноваційних педтехнологій: Е.Белкіної «Чарівні фарби та талановиті пальчики», М.М.Єфименка,О. Зайцева, ТРВЗ, спадщини В.О. Сухомлинського, палички Джорджа Кюїзенера, моделювання Н.Гавриш, адаптованої програми К.Орфа «Всесвіт музичних звуків», казкотерапії, логоритміки, мнемотехніки, опорних схем.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у ІІ половині дня згідно перспективного плану в закладі працювали гуртки розвивального навчання: «Сенсорні ігри»,«Дослідники чомусики» в групах раннього віку – вихователі Бойко О.В., Лавріненко Л.П.,  «Грайлик» та «Калинове намисто» (народознавство) в молодшій групах – вихователі Лифар Л.С., Борисюк А.А.,Тарасова А.В., «Умілі ручки» та «Уроки мислення серед природи» (за творами В.Сухомлинського) в середній групі – вихователь Буханець С.М., «Чарівний папір» в середній  групі – вихователь Біленко Л.І., «Театралізована діяльність» в старшій  групі – вихователь Васильченко О.А. , «Таємниці дитячого мовлення» та «Умілі ручки» в старшій групі – вихователі Калюжна Л.М., Воропаєва М.В. , «Навчання дітей читання за методом Зайцева» та «Джерельце творчості ТРВЗ» в старшій  групі – вихователь Леонова О. М ,  «Домісолька» -  вокально-хоровий гурток в молодших та середніх групах , в  групах раннього віку «Музично - ігрова  діяльність» в старших групах.

Гурток «Шахова школа» , під керівництвом інструктора з фізичного виховання Колесниченко О.А., успішно відвідували малята старших груп.

 На заняттях  під час гурткової роботи педагоги створюють умови для  розвитку  творчих здібностей дітей, вміння не лише репродукувати, а й створювати та реалізовувати власні задуми, спиратися на свій життєвий досвід, чуттєві та практичні враження

Педагогічні працівники впродовж року поглиблено працювали над пріоритетними темами, які визначені  в річному плані ДНЗ. Результативність своєї роботи висвітлювали в портфоліо, а також на сайті закладу.

З метою поліпшення якості освітнього процесу, стабілізації психологічного  мікроклімату в дитячому колективі,  дошкільний заклад  впроваджує в роботу освітню парціальну програму «Лялька – персона».

Слід відмітити і роботу музичних керівників Глущенко О.В., Шешенної Л.І. у активному залученні дітей до світу  музики, вокалу, танцю, театру. На високому методичному рівні були проведені протягом року  музичні розваги: «Мій татусь, найкращий!», «Міжнародний день музики», квест «Музичний скарб українського народу»,  « Щедрий вечір, Маланки!», «Хай звучить веселий сміх, щоб гарний настрій був у всіх!», «Стрітення», «Квітковий дивограй», «Про хлопчиків та дівчаток»  та свята :«Українська  Осінь», «Рік Новий на порозі!», «Свято Весни», «Випускний бал».

   Протягом  року, відповідно плану проведено різноманітні заходи :тематичні виставки, екологічні розваги, виготовлені наочні посібники. Це дало можливість поповнити методичну базу ДНЗ необхідним матеріалом для успішної реалізації завдань екологічного виховання.

Для  підвищення якості організації  роботи  педагогів  щодо   впровадження у  навчально - виховний   процес ДНЗ  інформаційно - комунікаційних технологій  та  забезпечення  подальшого   розвитку  єдиного  інформаційно - освітнього  простору продовжила свою діяльність творча група «Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій  в освітній процес» ( керівник вихователь – методист Колодкіна Н.Г.)

Педагогам надається  допомога в освоєнні та використанні  ІКТ у професійній діяльності, створенні презентацій. У методичному кабінеті   розроблено блочно-тематичне планування  із застосуванням ІКТ. Активно функціонує сайт закладу, на якому постійно висвітлюється інформація про події , які відбуваються в закладі.

Протягом навчального року члени творчої групи: «Це диво дивне-театр» (керівник: Глущенко О.В..)  підготували та показали  дітям  дошкільного закладу лялькові вистави : «Кольорове молоко», «Рукавичка», «Червона шапочка на новий лад», виготовили  декорації та ляльки.

В 2017 - 2018 навчальному році продовжувала роботу творча група «Математично – економічна скринька»( керівник вихователь Леонова О.М.).   Результати своєї роботи за рік члени творчої групи представили у вигляді аналітичних матеріалів,  методичних рекомендацій, планів, конспектів занять з економічного та логіко-математичного виховання , дидактичних ігор тощо.    

  Одним із основних завдань нашого колективу було і залишається виховання у дітей,  батьків усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та формування у дітей життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей. Для цього у дитячому садку втілюється ціла фізкультурно - оздоровча система: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні заняття, фізкультхвилинки   під час навчальної роботи, фізкультпаузи між заняттями,  загартовуючі процедури після сну, прогулянки, рухливі ігри, хвилинки – здоровинки.

          У закладі  щомісяця проводяться спортивні розваги, Дні здоров’я. Належна увага приділяється підготовці та проведенню спортивних свят. Вихователі  ведуть  необхідну документацію фізичної підготовленості дітей, проводять діагностику два рази на рік.

           Систематично проводиться робота з  формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності дитини. Так, у дошкільному  закладі пройшли тижні безпеки, під час яких   здійснювалась перевірка дотримання працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності , проводилися різноманітні заходи: бесіди, лекції, заняття, розваги, ігри, об’єктові тренування.

Згідно річного плану роботи ДНЗ був проведений тиждень педмайстерності педагогів, що атестувалися.

Педагоги на відкритих заняттях  показали свою майстерність та продемонстрували використання в роботі з дітьми  інтерактивних та інноваційних технологій.     

На базі   дошкільного закладу  проводились відкриті заходи для педагогів міста з метою обміну досвіду роботи. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку методичного кабінету відділу освіти та колег інших закладів.

  У серпні 2017 року дошкільний заклад взяв участь у міському конкурсі «Естафети з елементами футболу» та посів ІІ місце серед дитячих навчальних закладів міста.

        Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу. Випускники ДНЗ мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок)  до навчання в школі.

Цього року випускаємо до школи 78 дітей старших груп. Дані педагогічного обстеження свідчать, що високий рівень засвоєння програми мають   49 дітей, достатній - 18 , 11 – середній. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення, вміння говорити та слухати.

Важливою складовою навчально-виховного процесу є організація  роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. У роботі з батьками практикувалося анкетування, бесіди,  консультації, ділові ігри, надавалися кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Впродовж навчального року проводилися групові  батьківські збори. Згідно плану на рік  щомісяця проходило  засідання клубу молодих батьків «Разом з мамою» в групах раннього віку .

Залучали  батьків  до проведення музичних і спортивних свят, розваг.

В квітні 2018 року стартувала робота школи адаптації «Тато мама і я», що спрямована на ознайомлення батьків  дітей, що тільки збираються до дитячого садка з режимними моментами закладу, та з принципами освітнього процесу.

Цікавими були виставки родинної  творчості .

     Інформацію про проведені заходи в ДНЗ ви могли  побачити на     сторінках нашого сайту.

Я  постійно працюю над удосконаленням внутрішнього контролю, дотримуючись його основних принципів:

  • планомірності,
  • обґрунтованості,
  • повноти теоретичної і методичної підготовленості працівників.

        Вивчення загального стану освітнього процесу планується у формі комплексних та тематичних перевірок; попереджувального, оглядово-оперативного та епізодичного контролю. Ці види контролю забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, злагодженість та систематичність роботи всього колективу. Наслідки здійснення контролю відображаються в наказах, протоколах педрад, книгах контролю за навчально-виховним процесом. 

       Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №208 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

        В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які на  заочній формі навчання здобувають вищу освіту: при виконанні навчального  плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, вони мають можливість користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2017/ 2018 навчальному році  вихователі Тарасова А.В., Воропаєва М. В. , Пекіч Л. В.  закінчили навчання в вищих навчальних закладах.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я та медичне обслуговування вихованців та педагогічних працівників.

   Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

   Сестра  медична старша   Малєй Н.С. надавала невідкладну медичну допомогу,  здійснювала моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей,  контроль за організацією та якістю харчування, дотримання  режиму навчально - виховної діяльності, навчального навантаження, контролювали виконання санітарно – гігієнічного  та  протиепідемічного  режиму, проводили caнітарно- просвітницьку роботу серед дітей, батьків та працівників закладу.  

Стан захворюваності по ДНЗ:

Випадки інфекційних захворювань:

- вітряна віспа – 5,

- бронхіти -19 випадків,

- ГРВІ – 122 .

Процент відвідування дітьми дошкільного закладу  становить 96 %. Найкращі показники відвідування дітей в групах: старша група – вихователь Леонова О.М., середня  група – вихователь Буханець С.М.

Кожен працівник закладу проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в особистих медичних книжках. Згідно трудового стажу працівникам надаються виплати по листам непрацездатності.

Всім  педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства  Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно  Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

·Робота з колективом по охороні праці, пожежній безпеці, безпеці життєдіяльності дітей (проведення  інструктажу).

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань основ безпеки життєдіяльності дітей.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться  інструктажі з персоналом.   Систематично проводиться робота з дітьми з формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя: проводяться тижні безпеки життєдіяльності, практичні відпрацювання заходів з евакуації дітей із приміщення дошкільного закладу.

 

Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Фінансово - господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із місцевого бюджету . На 2018 фінансовий рік  було  виділено – 6 890 723,00 грн.;

З них на харчування(40%)  - 1 753 209,00 грн.;

    Коштів на харчування дітей від батьків -  (60%).

          Вся інформація по фінансово - господарській діяльності  висвітлюється на сайті ДНЗ – щомісячно, а також в кожній групі, в куточку для батьків в наявності звіт про використання батьківських коштів.

      Проте існує ряд проблем, для вирішення яких не вистачає коштів, а саме: забезпечення закладу м’яким  інвентарем : постільна білизна, ковдри та твердим інвентарем : меблі спеціального призначення для сюжетно – рольових ігор. Залишається актуальним поповнення групових кімнат сучасним ігровим, навчальним , спортивним обладнанням, у якому б дитина жила, активно діяла, спілкувалася, отримувала знання, розвивала свої вміння, навички, проявляла емоції та почуття.

       Вже не перший рік залишається проблемою капітальний ремонт твердого покриття  подвір’я та ігрових майданчиків  ДНЗ, будівництво тіньових навісів.

      Я, як керівник дошкільного закладу, можу сказати впевнено, що наш колектив має свої традиції, свій стиль та індивідуальність. А для  вирішення завдань щодо виховання та навчання дітей ми маємо високий запас  професіоналізму, творчості, креативності та безмежної любові до дітей.

Дякую за увагу!

 

 

 

ЗВІТ

завідувача Комунального закладу освіти

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 208 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

Курбатової Світлани Олександрівни

перед педагогічним колективом,

батьками вихованців

та громадськістю за 2016-2017 навчальний рік

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадскістю".

 

МЕТА:

-         подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом,

-         поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління

навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання

 керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 208 комбінованого типу" ДМР  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

·         Конституція України;

·         Закон України "Про освіту"

·         Закон України "Про дошкільну освіту"

·         Закон України "Про мови в Україні"

·         Закон України "Про охорону дитинства"

·         Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

·         Конвенція ООН Про права дитини

·         Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

·         Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"

·         Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

·         Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

·         Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

·         Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»  

·         Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

·         програмою  « Дитина в дошкільні роки ». 

 

  Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-         збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей,

-         формування їх особистості,

розвиток творчих здібностей та нахилів,

-         забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту,

-         виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

    Головною метою роботи ДНЗ № 208 є

-         забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти,

-         задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей,

-         створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

   Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 208 комбінованого типу» Дніпровської міської ради функціонує з 1966 року, розташований за адресою: 49066, місто Дніпро, вул., будинок 60.

E-mail: dnz208@dnepredu.dp.ua, dnz208@i.ua.

Сайт закладу: dnz208.dnepredu.com.

   Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць.

У 2016-2017 навчальному році в закладі виховувалось 298 дітей,

функціонувало 12 вікових груп:

·         3 групи для дітей раннього віку (56 дітей);

·         3 групи для дітей молодшого дошкільного віку (78 дітей);

·         3 групи для дітей середнього дошкільного віку (76 дітей);

·         3 групи для дітей старшого дошкільного віку (88 дітей).

З них :

·         1 група  спеціалізована (молодша) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  (16 дітей);

·         1 група  спеціалізована (середня) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  (16 дітей);

·         1 група санаторна ( старша) для дітей з порушеннями серцево – судинної

 системи (20 дітей).

Кількість груп протягом 2016 – 2017 навчального року не змінювалась.

Заклад працює за 5-ти денним графіком роботи:

вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

Режим роботи груп: 7.30-18.00; чергових груп: 6.30-18.30.

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній оздоровчий період.

 

Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Створено органи самоврядування діяльності ДНЗ:

·         комісія з атестації педагогічних працівників;

·         комісія з охорони праці; 

·         комісія з надзвичайних ситуацій; 

·         комісія з розслідування нещасних випадків; 

·         комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей..

   Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру.

   Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно.

  На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад. 

  Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмові звернень не надходило, на особистому прийомі у завідувача головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного навчального закладу.

 

Пріоритетними напрямками роботи у 2016-2017 навчальному році були:

·         робота на ІІ етапом обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства;

·         забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими потребами;

·         збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

·         формування духовних цінностей особистості дитини засобами національно-патріотичного виховання;

·         здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми дошкільного віку;

·         створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини дошкільного навчання;

·         організація належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.

 

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

1.     Формування соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

2.     Забезпечення сприятливих умов для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

3.     Вдосконалення взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї з метою формування духовності та патріотичних почуттів шляхом активного використання інноваційних педагогічних технологій.

Зміст і форми методичної роботи по даним напрямам в дошкільному закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та були передбачені в річному плані роботи.

Протягом 2016-2017 навчального року в освітньо - виховний процес впроваджувалися інноваційні педагогічні технології, методики та програми:

·         методика роботи з фізичного виховання М. Єфименка;

·         технологія ігор з піском Т. Зінкевич-Євстигнєєвої;

·         технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ);

·         методи арт-терапії з дітьми з особливими потребами;

·         програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

   Впроваджуючи інноваційні технології в програму роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних ліній розвитку Базового компонента, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Педагогам дана форма роботи дала можливість теоретично та практично оволодівати самоаналізом, збагатити свій власний досвід. Педагогічний колектив закладу має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси:

·         «Створення розвивального середовища для сенсорного розвитку дітей «Створення патріотичного середовища груп дітей дошкільного віку»: активізація освітньої роботи в ДНЗ з патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

·          «На кращий навчально-ігровий посібник (дошкільний вік): удосконалення професійної майстерності вихователів;

·         на краще оформлення майданчика ДНЗ «Літо 2017»: формування партнерських відносин із сім’ями вихованців;

·         «Створюємо іграшки з природного матеріалу»: стимулювання творчого потенціалу педагогів.

Слід зазначити проявлену творчість та організаційну діяльність вихователів Лавріненко Л. П., Біленко Л. І., Васильченко О.А., Драгун Г.М., Леонової О.М., Краснікової Т.В., Білик Е.А.

Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Особливо вимогливим є навколишнє соціальне середовище, адже для успішної життєдіяльності потребується різнобічна сумісність із навколишнім. Тому для психологів та педагогів одним із завдань є пошук нових підходів до розв’язання проблеми введення дитини у соціальне середовище, тобто до світу людей.

Упродовж 2016-2017 навчального року дошкільний навчальний заклад працював над формуванням соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Для реалізації проблеми в дошкільному закладі була організована робота творчої групи; оформлена тематична виставка для педагогів «Вивчаємо обласну науково-методичну проблему «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІ етап); оформлено папку освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти «Дитина в соціумі».

   Головним завданням в роботі над проблемою було: формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру; залучення до елементарних загальноприйнятих норм і правил взаємовідносин з однолітками та дорослими; формування гендерної, сімейної, громадянської приналежності, патріотичних почуттів.

  З метою інформаційного забезпечення процесу методичний кабінет був поповнений новинками методичної літератури з проблеми.

  Процес реалізації ІІ етапу проблеми охоплював роботу з педагогічним колективом, дітьми та батьками вихованців. Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів; проводились наступні заходи: консультація «Соціалізація дошкільника як чинник розвитку компетентності майбутньої особистості»; педгодина «Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників»; проблемний стіл «Фактори соціалізації особистості дошкільника»; круглий стіл «Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку»; семінар «Формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру»; колективний перегляд: «Будь господарем своїх вчинків»; педнарада «Формування соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку»; діло гра «Гра як засіб соціалізації дошкільника»; методичний порадник «Соціалізація – навчання жити в суспільстві». Оформлено стенди з інноваційних методик, технологій; соціально-орієнтовані ігри для дітей раннього віку.

Протягом вересня-жовтня місяця було проведено вивчення творчого та інноваційного потенціалу педагогів дошкільного закладу: «Вивчення творчого потенціалу», «Визначення творчих здібностей». Методи отримання інформації: тест «Ваш творчий потенціал» (А.Н.Лук), тест визначення творчих здібностей (Х. Зиверт), опитувальник «Творець-виконавець».

 

   В листопаді 2016 року було проведено дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку з метою визначення особливостей соціалізації старших дошкільників. Протягом дослідження застосовувалися наступні методики: 

·         методика «Що таке добре і що таке погано»;

·         методика «Виявлення проявів чуйності у дітей в родині»;

·         методика «Незакінчені розповіді» Т.П.Гаврилової.

   Було визначено три критерії оцінки соціальної компетентності:

-         емоційно - цінностний критерій,

-         соціально-когнітивний критерій,

-         комунікативний критерій.

 

  З метою розвитку соціального благополуччя дитини через формування внутрішньої стійкості, автономності з дітьми старшого дошкільного віку  проводилися заняття по розвитку соціально-емоційної сфери дітей (Вихователь Краснікова Т. В. , Шевченко О.В., Лифар Л. С. ). Використовували методичні прийоми: психогімнастичні етюди, ігри з правилами, творчі ігри, бесіди, моделювання й аналіз заданих ситуацій, вільне й тематичне малювання, релаксаційні вправи.

   Наприкінці року у дітей було сформоване почуття співробітництва, самоповаги, упевненість у власних силах і в собі, адекватна самооцінка, здатність поставити себе на місце іншої дитини допомагають краще розуміти можливого партнера по спілкуванню.

   В дошкільному закладі мова навчання українська. Адміністрація та педагогічний колектив приділяють велику увагу вивченню рідної мови. Навчально-виховний процес, освітні заходи проводяться державною мовою.

В 2016-2017 навчальному році дотримувались нормативні вимоги щодо укладання та ведення ділової документації що є виконанням мовного законодавства України.

Рівень сформованості володіння педагогами рідною мовою становить: високий – 62%, достатній рівень – 18%, допустимий – 20%.

В дошкільному закладі створені умови для мовленнєвого розвитку дошкільників, українознавства, патріотичного виховання, фізичного розвитку яке є одним із пріоритетних напрямків роботи ДНЗ. При вирішуванні патріотичного завдання робота проводилась в трьох напрямках: робота з дітьми, взаємодія з батьками, підвищення фахової майстерності педагогів. Роботу з виховання в дошкільників любові до Батьківщини ми розпочали з ознайомлення їх з рідним містом, ознайомлення з вулицями, природою рідного краю, працею людей, шанобливого ставлення до воїнів – захисників України, знання про державу, ознайомлення з українськими народними звичаями та традиціями.

Методична служба дошкільного закладу систематично спрямовує зусилля на підвищення фахової майстерності педагогів, зокрема з питань патріотичного та фізичного виховання дошкільників. У межах методичного супроводу педагогів з цих питань проведено низку заходів, зокрема:

·         консультація «Вплив українського фольклору на формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку;

·         конкурс на створення патріотичного середовища;

·         майстер-клас «Без калини нема України»;

·         фотовиставка «Відкрий для себе Україну»;

·         оформили альбом «Природа рідного краю»;

·         розробили інтелект-карти: «Україна – єдина країна», «Моє рідне Дніпро», «Природні багатства України»;

·         провели педнараду; семінар-практикум.

   У роботі з родинами вихованців ми використовували такі форми роботи, як анкетування «Громадянин виховується з дитинства», круглий стіл «Національно-патріотичне виховання у ситуації соціального неспокою: змінюємо підходи»; консультації «Патріотизм плекається в родині», «Народознавчі традиції патріотичного виховання дітей у родині»; спостереження, індивідуальні та групові бесіди, батьківські збори.

У 2017-2018 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо патріотичного виховання дітей. Педагогам дошкільного закладу застосовувати сучасні методи роботи з дошкільниками (інтерактивні ігри, завдання творчого характеру, прийоми ТРВЗ); залучати батьків до активної участі в освітньому процесі, зацікавити батьків, зробити своїми однодумцями.

Впровадження інклюзії – наразі одна з найактуальніших проблем у системі дошкільної освіти. Стратегія розвитку інклюзії в дошкільному закладі – це комплекс заходів здійснення позитивних змін самого дитячого садка відповідно інклюзивних цінностей.

Одним із завдань дошкільного закладу у 2016-2017 навчальному році було забезпечення сприятливих умов для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами.

   

Наприкінці навчального року адміністрацією закладу було проведено засідання творчої групи «Поділись думками», де педагоги підвели підсумки роботи за 2016-2017 навчальний рік.

Відзначили позитивні зміни у залученні дітей до інклюзивного навчання: діти стали почувати себе потрібними, більш самостійними; змінилось ставлення до оточуючих (були замкнутими, а зараз вільно спілкуються; з’явилися нові друзі). Педагоги спеціалізованих груп продемонстрували свою майстерність і творчість.

Налагодження співпраці дитсадка й родини надзвичайно актуальна, коли йдеться про виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Такі сім’ї стикаються з різноманітними психологічними проблемами й потребують особливого підходу.

Налагодження взаємодії з родинами вихованців відбувалося за такими основними напрямками:

-         просвітницька робота,

-          консультативна

-         і корекційно-розвивальна робота.

Протягом року з батьками дітей з ПОРА проводились:

·         тренінги впевненості в собі для батьків дітей з особливими потребами; тренінги толерантності;

Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.

Значна увага працівників закладу приділялася роботі в інформаційній освітній мережі «ІСУО». Постійно проводилось інформування батьків та громадськості про діяльність нашого садочка через сайт  закладу. Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.

 

Розвивальне середовище дошкільного закладу

Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Для занять з дітьми створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музично – спортивна  зали,  методичний та медичний кабінети, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик, футбольне міні – поле.

В поточному році була продовжена робота по збагаченню матеріально-технічної бази. Так, здійснена

-         заміна світильників у коридорах закладу та в музичній залі,

-         укладка кахлю на в санвузлі групи №1 ( ранній вік), заміна сантехніки;

-         закінчено укладку кахлю на маршевих сходах,

-         відремонтовано стелі на маршевих сходах,

-         реставровано стіни на маршевих сходах ( наклеєно фотошпалери ),

-         відремонтовано відкоси в групах після встановлення вікон за депутатські кошти,

-         відремонтовано ізолятор та медкабінет,

-         придбано комплект меблів для медкабінету,

-         проведений ремонт електроплити з заміною тенів, електром’ясорубки з заміною ножа,

-         придбані меблі в партамийку групи № 9,

-         посуд для груп №1, № 3, № 6, № 8, №9, №10, № 11,

-         придбана фарба в асортименті,

-          постільна білизна в групи № 3, №7, № 10,

-         Було пофарбоване все обладнання на території дошкільного закладу та на прогулянкових майданчиках груп. Був проведений вимір опору та заземлення. Підготовлені педагогічні посібники та наглядний і роздатковий матеріал до нового навчального року. Придбано методичну літературу, наочний навчально-дидактичний матеріал для проведення занять на допомогу в роботі вихователям, проведена підписка фахових видань. 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Керуючись ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація дошкільного навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту.

У 2016-2017 навчальному році педагогічну діяльність здійснювали 24 педагогічних працівника:  2 музичних керівника, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка «Мудрі шахи», 24 вихователі.

За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються:

·         вища кваліфікаційна категорія – 3 педагога, 1педагог має педагогічне звання   «вихователь-методист» ;

·         І кваліфікаційна категорія – 2 педагога;

·         ІІ кваліфікаційна категорія – 3 педагоги;

·         категорія «спеціаліст» – 4 педагоги;

·         9 тарифний розряд – 5 педагогів,

·         8 тарифний розряд – 3 педагогів,

·         7 тарифний розряд – 4 педагоги.

 

·        

 
 


 

 

 

Керівництво дошкільного закладу приділяє увагу створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, професійно-індивідуальною спрямованістю, креативністю, ініціативністю та творчим потенціалом. На основі спостережень та тестувань педагоги, які працюють творчо та в інноваційному режимі – 11 осіб (45%), педагоги, які потребують системної роботи – 13 осіб (55%).

На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу.

У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації.

   Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.

У 2017 році атестовано 2 педагога. Вихователю Шевченко О.В. було присвоєно І кваліфікаційну категорію.

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності вихователів. Простежувалося постійне підвищення їх професійної компетентності, ріст педмайстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії.

У 2016-2017 навчальному році, відповідно до перспективного плану, на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО підвищили свою фахову майстерність вихователь Федорова Ю. Г. , вихователь Лифар Л. С.,Калюжна Л.М.

  У 2017 році, згідно графіка курсів підвищення кваліфікації підвищать свою фахову майстерність – ВИХОВАТЕЛЬ Васильченеко О. А., Драгун Г. М., Біленко Л. І., Горбунова Т.В.

Вихователі  Пекич Л.В., Тарасова Г.В., Воропаєва М. В. .навчаються Мелітопольському ДПУ ім. Б.Хмельницького.

Вихователь спеціалізованої групи з порушеннями ОРА Драгун Г. М. навчається в Бердянському ДПУ.

Вихователь Бойко О. В. здобуває дошкільну педагогічну освіту в Дніпропетровському педагогічному колоджі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Протягом року в дошкільному навчальному закладі з метою підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу організовувалися різноманітні форми підвищення професійного рівня для всіх категорій працівників: проводилися психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, семінари-практикуми, майстер-класи та інші форми методичної роботи.

Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності , регулярно відвідували районні, міські та обласні методичні об’єднання, конференції, семінари, школу передового педагогічного досвіду.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Дошкільне виховання», «Медична сестра дошкільного закладу», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник».

 

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Медичне обслуговування дітей забезпечує старша медична сестра Топол Ю.П.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоровʼя та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей медсестрою, ведеться облік та аналіз захворюваності.

Тісна співпраця медичного персоналу ДНЗ з дитячою поліклінікою дає змогу здійснювати систематичний кваліфікаційний нагляд спеціалістів за дітьми. Щорічно лікарі дитячої поліклініки проводять комплексний медичний огляд дітей.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Лікарем закладу проводиться аналіз стану здоров’я та захворюваності вихованців, яка розподіляє їх по групам здоров’я.

  

Фізичний розвиток дошкільників

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації, змісту, методики проведення різних форм роботи з фізичного виховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, контроль за реакціями на загартування у дітей, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників.

Дитину оточували кваліфіковані педагоги, лікар, які здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я.

Доцільно зазначити позитивний досвід роботи інструктора з фізичного виховання Колесниченко О.А., яка організовує фізкультурно-оздоровчу роботу з дошкільниками згідно вимог програми та Базового компонента дошкільної освіти. На особливу увагу заслуговує організація та проведення спортивних свят та розваг:

·         «Малі олімпійські ігри»;

·          «Школа дорожніх наук»;

·         «Козацький гарт»;

·          «Веселі старти» з елементами футболу та інші.

     Велике значення приділялося загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів: загартування повітрям і водою, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять з працівниками, дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Проведене анкетування батьків вихованців: «Формуємо навички безпечної поведінки у дітей». Питання безпеки життєдіяльності розглядалися на виробничих нарадах, консультаціях для батьків, загальних батьківських зборах.

З метою удосконалення професійної творчості з педагогами проведено: майстер-клас «Ефективні методи оздоровлення дошкільників», ділова гра «Рухова активність – одна із складових фізичного розвитку дошкільників», тестування «Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку»

   З метою забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей поповнена спортивна зала атрибутами: обручами, скакалками,   м’ячами.

  Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

 

Безпека життєдіяльності

Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2015р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 р. № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. №782), від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

   Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні особи за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі.

   Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою; слідкувала за очищенням від снігу проходів до будівель; влітку за викосом трави (за необхідності); за поливом території дошкільного закладу; забезпечувала справність зовнішнього освітлення; суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання.

Суворо дотримувались правил одержання та роздачі їжі. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок – по мірі їх забруднення.

Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд.

Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.

   Завгосп Чубенко О.В. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки.

   Робітник з комплексного обслуговування ДНЗ Полях О.О. здійснював ремонт обладнання.

Протягом 2016-2017 навчального року проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (листопад 2016 р., квітень 2017 р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (травень 2017 р.).

   На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини.

   Для вихователів були проведені бесіди, вікторини «Знавці правил дорожнього руху», круглий стіл «Україна за безпеку дорожнього руху», консультації «Безпека дитини та обов’язки дорослих», «Життя людини найвища цінність», практикум «Перша допомога при нещасних випадках».

  Поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності дитини в кожній віковій групі. З метою підвищення знань педагогів з основ безпеки життєдіяльності була проведена підписка журналу «Безпека Придніпров’я», газети «Рятувальник».

  Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей.

  Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках використовувалось дітьми лише під доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки безпеки, виготовили посібник служб «101», «102», «103», «104», атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності «Безпечні канікули», оформили посібник «Дорожні знаки».

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилась ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму.

  Протягом року проведені заняття у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі: «Знаєш правила дорожні – в путь рушати можна», «Подорож в країну Світлофорію», «В країні дорожніх знаків», «Небезпечна кімната», «Вогонь друг – вогонь ворог», «Вередлива погода». Проводились бесіди за участю співробітників патрульної поліції м. Дніпра; ігри-практикуми «Вивчаємо мову вулиці», «Школа вуличних наук»; вікторини «З незнайомими людьми обережним будь завжди»; розваги «Безпечне місто», «Юні пішоходи»; тематичні бесіди «Шкідливі речовини», «Свої і чужі люди», «Що таке здоров’я?», «Треба нам багато знати, якщо в ліс ідеш гуляти». Організовували виставку дитячих малюнків «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Азбука безпеки».

   Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках:

-         «Дитина одна вдома»,

-         «Перша допомога ураженому електричним струмом»,

-         «Правила безпечної поведінки вдома»,

-          «Що робити при отруєнні»;

-         круглий стіл «Здорова сім’я – міцна держава: права та обов’язки»;

-         анкетування «Безпека Вашої дитини»;

-          консультації «Безпека дорожньому руху – це життя»,

-          «На вулиці не тільки гра, на вулиці можлива небезпека».

   Проведено з батьками групові батьківські збори, бесіди щодо запобігання побутового травматизму серед дітей, дій під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

   З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2016-2017 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом дошкільного закладу проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей. Завдяки цьому, протягом 2016-2017 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку з учасниками навчально-виховного процесу.

 

 

Гурткова робота

З метою всебічного розвитку дітей, розкриття їх творчих здібностей та обдарованості в 2016-2017 навчальному році в дошкільному закладі працювали гуртки за інтересами:

·         «Мудрі шахи» (Колесниченко О.А. – інструктор з фізкультури) для дітей старшого дошкільного віку за програмою та методичними рекомендаціями з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» (автори – В.В. Семизорова, О.І. Духновська, Л.Ю. Пащенко);

·          «Петриківочка » (Білик Е. А.  – керівник гуртка з образотворчої діяльності) за програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (автор – Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик).

Керівниками гуртків були складені перспективні плани роботи гуртків на навчальний рік, які були затверджені на засіданні педагогічної ради.

 

   Співпраця зі школою

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» від 19.08.2011 р. № 1/9-634 визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти.

  Відповідно листа та на виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, з метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності ДНЗ та ССЗШ № 112:

·         укладено угоду про співпрацю між ДНЗ та ССЗШ № 112;

·         складено та затверджено план спільних заходів наступності у роботі ДНЗ і школи;

·         оформлені моделі: забезпечення наступності між ДНЗ та ССЗШ; робота з батьками майбутніх першокласників.

Протягом року вихователі груп старшого дошкільного віку проводили цикл занять «Скоро я піду до школи»; систематично проводились бесіди, читання художньої літератури про школу; знайомили з правилами поведінки школярів; створили умови для розгортання творчої гри «Школа», «Бібліотека», «Зберемо портфель»; запрошували на групові збори батьків випускних груп вчителів початкових класів щодо підготовки дітей до школи. Оформили в батьківських куточках матеріали – поради щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі «Готуємось до школи»; організували виставку малюнків «Дарунки осені», «Азбука безпеки на дорозі», «Життя заради України, нам є чим пишатися».

   Адміністрацією та методичною службою ДНЗ була продовжена робота із впровадження в педагогічний процес положень Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту»:

·         ознайомлення вихователів із планом спільної роботи ДНЗ та ССЗШ (вересень 2016р.);

·         організована робота груп щодо підготовки дітей до школи;

·         організована конференція для батьків майбутніх першокласників за участю вчителів початкових класів «ДНЗ та ССЗШ № 112 – партнерська взаємодія» (04.10.2016 р.); 

  Але потребує вдосконалення робота щодо відвідування вихователями уроків у 1-му класі. Більше проводити сумісних розваг, свят, екскурсій.

У 2017-2018 навчальному році пріоритетними завданнями щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою є:

·         відвідування вихователями груп старшого дошкільного віку уроків у 1-му класі для вивчення успішності навчання випускників ДНЗ;

·         проведення серед батьків роз’яснювальної роботи щодо питань підготовки дітей до школи.

 

Організація харчування вихованців в дошкільному закладі

Робота з організації харчування дітей в ДНЗ № 189 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 

В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду, наявні меню-вивіски про денне меню, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.

Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані та використовується за призначенням.

Харчоблок повністю забезпечений кадрами (3 кухаря, 2 підсобних робітника), які мають відповідну освіту та стаж роботи.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів, виготовлена картотека страв примірного двотижневого меню.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 208 ведеться на достатньому рівні.

Завідувач, вихователь-методист, сестра медична старша тримали на постійному контролі організацію харчування, а саме:

·         якість продуктів харчування при отриманні ;

·         відповідність об’єму страв для дітей;

·         ведення документації з питань харчування;

·         дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв;

·         зняття та зберігання добових проб;

·         аналіз виконання норм харчування, врахування його при складанні меню;

·         створення умов в групах для харчування дітей.

  Вихователі та помічники вихователів обізнані в питаннях культурно-гігієнічного та естетичного виховання дітей. У кожній віковій групі згідно з програмою  проводилася робота з виховання культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей вчили сідати за стіл охайними, з чистими руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, серветками. 

Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Батькам доведено інформацію про режим і специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі. 

Подальші напрямки роботи:

• постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;

• консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

Колективний договір регулює питання:

·         прийняття на роботу та звільнення працівників;

·         тарифікація та атестація працюючих;

·         складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;

·         питання нормування праці та преміювання працівників.

   В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

  Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

  В ДНЗ № 208 - 4 дітей з багатодітних родин; 8 дітей з малозабезпечених родин, 3 дітей, батьки яких є військовослужбовцями - воїнами АТО.

  Для категорії дітей з багатодітних родин,для категорії дітей з малозабезпечених родин, дітей, батьки яких є віськовослужбовцями - воїнами АТО -50% оплата за харчування,

   Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я.

  Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.

Протягом 2016-2017 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури:

• ранкову гімнастику;

• заняття з фізичної культури;

• ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;

• гімнастику пробудження.

   Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання.

   Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.

Щорічно для дітей старшого дошкільного віку проводиться диспансеризація з залученням вузьких спеціалістів (лор, хірург, окуліст, стоматолог).

1 раз на рік діти обстежуються на гельмінти.

Проводяться профілактичні щеплення з письмового дозволу батьків.

Лікар оглядає дітей раннього віку 1 раз на місяць, дітей садового віку 1 раз в квартал.

 

Організація роботи із сім’ями вихованців

   Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».

   У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».

   Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.

   У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.

Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверей, спільні родинні свята, ярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.

Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, засідання «Школи здорової дитини», анкетування батьків, презентація кращого сімейного досвіду, сімейні газети, клуб «Сімейний ліцей», складання «Дерево свого роду».

   Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, консультативний пункт «За порадою до логопеда», психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.

   Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до пита  ння обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.

Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.  

Робота з батьками велася згідно розробленій в попередні роки структурі:

·         Індивідуальне консультування;

·         Спільне збагачення методичного та матеріально – технічного забезпечення;

·         Забезпечення та спільний контроль за якістю навчання, виховання, харчування, охорони здоров’я тощо;

·         Розгляд пропозицій та претензій батьків;

·         Планування спільних заходів щодо покращення умов утримання дітей в ДНЗ та іміджу закладу;

·         Підготовка планових консультацій з різних питань навчання та виховання дітей;

·         Рекомендації для батьків вихованців.

Проведені за цією структурою заходи позитивно сприймаються батьківською громадськістю, дають змогу формувати з батьків активних партнерів у вихованні дітей. Особливо слід відмітити педагогів, які проявили активність в спільній роботі з батьками: інструктора з фізичного виховання Колесниченко О.А., вихователя групи для дітей з ОРА Біленко Л. І.,  вихователів Бойко О. В.,Лавріненко Л. П., Васильченко О. А., Леонову О. М. , Краснікову Т.Б., Лифар Л. С., Борисюк А.А.

   Протягом року велася робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми проводилась індивідуальна діагностична та корекційна робота з метою подолання тривожності. Батькам були надані рекомендації щодо адаптації дітей до вимушеного переселення, проводилися індивідуальні та групові консультації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей у конфліктних та постконфліктних ситуаціях, дані поради батькам дитини, яка переживає посттравматичний стрес. Це допомогло ефективному налагодженню контакту з родинами, реалізації індивідуального підходу в роботі з батьками.

З метою посилення організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців необхідно:

·         урізноманітнити форми роботи з батьками вихованців;

·         залучати до освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії членів родин з педагогічними працівниками закладу;

·         проводити Інтернет - консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу з батьками;

·         надавати належну медико - педагогічну просвіту батькам, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу

  Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.

  Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 

Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.

Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

   В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей.

   В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 

   Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 

Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

29, 30 та 31 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 5, № 9, № 12.     На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

 

Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу

З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2016 – 2017 навчальному році педагогічний колектив КЗО «ДНЗ (ясла – садок) № 208 комбінованого типу» ДМР організував та провів певні заходи:

 

1. Участь завідувача ДНЗ Курбатової С.О. у вебінарах «Реалізація варіативної складової Базового компоненту: Шахи (з використанням НМК «Шахова абетка»),

2. Участь вихователя-методиста Колодкіної Н.Г. у вебінарах «Варіативна складова змісту освітньої роботи з дітьми у контексті загальної концепції Базового компонента дошкільної освіти», «Освіта дітей з особливими освітніми потребами: від сегрегації до інклюзії», «Реалізація варіативної складової Базового компоненту: Шахи (з використанням НМК «Шахова абетка»),

3. Проведення сумісних свят, розваг за участю батьків, вихователів, представників ДАІ.

4. Участь у міському етапі конкурсу «Веселі старти з елементами футболу»

(ІІ місце).

5. Участь педагогів закладу у проекті Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у межах програми «Сприяння соціальної згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України».

6. Участь у навчально – практичному тренінзі для вихователів – методистів ДНЗ «Лялька як персона.Педагогічний підхід для соціального і психологічного розвитку дитини.»

7. Участь у роботі спільного проекту «Вчимося жити разом» що реалізується громадськими  організаціями «дитячий фонд», Здоровя через освіту, Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ»

8. Участь у семінарі – практикумі « Соціально – фінансова освіта – крок у майбутнє.»

9. Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.

    В цілому управлінська діяльність ДНЗ була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.

 

Висновки:

Проведений аналіз свідчить про достатній рівень організації роботи колективу закладу в 2016-2017 навчальному році. Були виконані нормативно-правові акти чинного законодавства, а саме: закону України «Про освіту». Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти. Спрямовуючи навчально-виховний процес на досягнення головних річних завдань, педагоги проявили ґрунтовну професійну компетентність та забезпечили нормативні рівні і стандарти сучасної освіти. 

Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2017-2018 навчальному році залишаються актуальними питання:

·         забезпечення системи роботи з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку та формування безпечного середовища;

·         виникла необхідність систематизувати роботу з патріотичного виховання;

·         залишаються проблемними питання організації тісної взаємодії сім’ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

·         створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

·         забезпечення належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю дошкільного навчального закладу має спрямувати свою діяльність на:

·         роботу над ІІІ етапом обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства;

·         збереження фізичного, психічного і соціального розвитку дітей;

·         національно-патріотичне виховання;

·         психолого-педагогічна просвіта батьків вихованців.

    Враховуючи досягнення, недоліки в роботі, запити батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання:

1. Забезпечити сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти  шляхом використання інноваційних освітніх технологій.

2. Продовжити сумісну роботу дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо формування духовних цінностей особистості засобами патріотичного виховання.

3. Формувати психолого - соціальні навички дітей дошкільного віку в контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».